Документ Необходими документи Време за издаване
1 Болничен Лист - Лична амбулаторна карта Веднага
2 Дубликат на Болничен лист
 • - Лична амбулаторна карта
 • - Лична карта
 • - Амбулаторен лист
В рамките на работния ден.
3 Медицински рецепти
 • - Лична карта
 • - Лична абулаторна карта
Веднага
4 Предписания
 • - Лична карта
 • - Лична абулаторна карта
Веднага
4 Протоколи
 • - Лична карта
 • - Лична абулаторна карта
Веднага
4 Удостоверения
 • - Лична карта
 • - Лична абулаторна карта
Веднага
4 Свидетелства
 • - Лична карта
 • - Лична абулаторна карта
Веднага
4 Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицински документи.
 • - Лична карта
 • - Лична абулаторна карта
Веднага
4 Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи.
 • - Лична карта
 • - Удостоверение за наследници
Веднага
4 Издаване на експертно решение за трайно намалена работоспособност и определяне на вида и степента на увреждането от ТЕЛК / НЕЛК
 • - Лична карта
 • - Лична амбулаторна карта
 • - Направление за специалист
Веднага
4 Преосвидетелстване на лица с експертно решение за трайно намалена работоспособност от ТЕЛК / НЕЛК
 • - Лична карта
 • - Лична амбулаторна карта
 • - Направление за специалист
Веднага
Медицински център "Света Ана" ©